Zarejestruj się u nas lub też zaloguj, jeśli posiadasz już konto. 


Poprzedni temat :: Następny temat
Wspólnoty: Spó?dzielnia.
Autor Wiadomość
TodoEko 
Starszy Bojownik


Wiek: 36
Dołączył: 29 Kwi 2010
Posty: 222
Skąd: PL
  Wysłany: 2011-04-03, 23:47   Wspólnoty: Spó?dzielnia.

Spółdzielnia – podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych.

Jest to zgodnie z obowiązującą w Polsce ustawą, "dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób" (nie mniejszej niż dziesięciu osób fizycznych lub nie mniej niż trzech osób prawnych), zwanych "członkami spółdzielni". Liczba członków może być zmienna, nie może jednak spaść poniżej ustawowych 10 osób fizycznych albo poniżej trzech osób prawnych, w przypadku spółdzielni zrzeszającej osoby prawne. Jednakże do istnienia spółdzielni produkcji rolnej wystarczy, że zrzeszonych jest 5 osób. Spółdzielnia powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Każdy członek spółdzielni musi zadeklarować w niej co najmniej jeden udział, chyba, że statut spółdzielni przewiduje większą ich ilość; na podstawie postanowień statutu może też być zastrzeżona potrzeba wniesienia wkładu, np. rzeczowego (maszyny, grunt, zwierzęta) do spółdzielni. W odróżnieniu od spółek prawa handlowego ("kapitałowych") członkowie zakładający spółdzielnię nie muszą dysponować żadnym określonym przez prawo minimalnym kapitałem założycielskim (dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od roku 2009 jest to 5.000 złotych).

Inną istotną różnicą charakteryzującą spółdzielnię jest fakt, że zmiana liczby członków i zmiana funduszu udziałowego jest wewnętrzną sprawą spółdzielni, realizowaną na poziomie jej zarządu lub rady nadzorczej, gdy tymczasem np. podwyższenie kapitału zakładowego spółki akcyjnej wymaga skomplikowanej procedury publicznej emisji akcji, a w spółkach z o.o. dodatkowo nawet sprzedaż udziałów innej osobie musi - dla swej skuteczności - zostać każdorazowo zgłoszona do Krajowego Rejestru Sądowego.

Kolejnym czynnikiem odróżniającym spółdzielnię od kapitałowych spółek handlowych jest "zasada otwartych drzwi". Przejawia się ona w tym, iż każda osoba po spełnieniu odpowiednich przesłanek ujętych w statucie bądź przepisie prawa, może do spółdzielni przystąpić. Zasada otwartych drzwi nie rodzi jednak cywilnoprawnego roszczenia o przystąpienie w poczet członków spółdzielni. Zasada dobrowolności zrzeszania się ma także istotne znaczenie przy występowaniu ze spółdzielni. Polega na tym, że spółdzielca może w każdej chwili (po upływie niewygórowanego, np. jednomiesięcznego, okresu wypowiedzenia) wystąpić ze spółdzielni i nie musi w tym celu - tak jak w spółkach - szukać nabywcy na swoje udziały, co niekiedy, w firmach o kiepskiej kondycji ekonomicznej, może nie być łatwe.

Odmiennie od spółek handlowych uregulowane są także zasady odpowiedzialności członka za zobowiązania spółdzielni. Członek spółdzielni nie odpowiada za wspomniane zobowiązania. W odróżnieniu jednak od spółek kapitałowych, partycypuje on w stratach spółdzielni, jednak tylko do wysokości wniesionego udziału.

Majątek spółdzielni można podzielić na:

* fundusz udziałowy - powstaje z wpłat udziałów członkowskich. W razie likwidacji spółdzielni, bądź ustania członkostwa, podlega on zwrotowi byłemu członkowi, chyba że został przeznaczony na pokrycie strat spółdzielni,
* fundusz zasobowy - powstaje z wpisowego, części nadwyżki bilansowej i z innych źródeł. Jest niepodzielny i bezzwrotny
* fundusz wkładów - istnieje tylko w niektórych spółdzielniach, które wymagają wniesienia wkładu (budowlanego, ziemi). Podlega zwrotowi i w odróżnieniu od poprzednich funduszy, nie uczestniczy w pokryciu straty.

Spółdzielnię na zewnątrz reprezentuje jej zarząd, a prace zarządu kontroluje rada nadzorcza.
Celem istnienia spółdzielni jest prowadzenie wspólnej działalności gospodarczej w interesie zrzeszonych członków. Członkowie spółdzielni uczestniczą w pokrywaniu jej strat do wysokości zadeklarowanych udziałów i nie odpowiadają wobec wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. Zysk z działalności spółdzielni nazywany jest nadwyżką bilansową i na koniec roku obrachunkowego wypłacany jest członkom spółdzielni proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.

Spółdzielnia może stać się wspólnikiem prawa handlowego przez nabycie udziałów. Decyzję w tej sprawie podejmują członkowie spółdzielni na walnym zgromadzeniu (jest to bowiem decyzja strategiczna).

Najpowszechniejszą obecnie odmianą spółdzielni są spółdzielnie mieszkaniowe, także rolne, mleczarskie, pszczelarskie, inwalidzkie. Rzadsze są tzw. "spółdzielnie pracy", powszechne jeszcze przed rokiem 1989. Spółdzielnie mieszkaniowe zazwyczaj mają zapisane jako cel nie tyle wypracowywanie nadwyżki bilansowej do podziału między członków, tylko budowę i administrowanie posiadanymi zasobami mieszkalnymi w interesie mieszkańców - członków spółdzielni.
http://pl.wikipedia.org/w...3%C5%82dzielnia

Jak zakładać spółdzielnię ?

1. Znaczenie spółdzielni w systemie społeczno-gospodarczym
Ekonomiczno-społeczne przemiany w naszym kraju i na świecie, a zwłaszcza procesy ograniczania roli i znaczenia państwa, globalizacji rynków, postępu nauki i techniki, deregulacji i prywatyzacji, skutkują bezrobociem, materialnym rozwarstwieniem społeczeństwa, ograniczeniem dostępu do nauki, oświaty i kultury oraz usług socjalnych. Spółdzielczość jako forma zbiorowej zaradności lokalnych społeczności stwarza realne szanse na aktywność gospodarczą i społeczną ludzi o niskich i średnich dochodach, zapobiega ich trwałemu wykluczeniu społecznemu. Łagodzi nierówności ekonomiczno-społeczne oraz przyczynia się do gospodarczego rozwoju lokalnych społeczności i uaktywnia je kulturowo.

Poprzez struktury spółdzielcze małe przedsiębiorstwa mogą zyskiwać siłę w negocjacjach na coraz bardziej konkurencyjnych i skoncentrowanych rynkach, zachowując jednocześnie niezależność i kontrolę nad własnymi operacjami. Jako takie stanowią one cenny pomost pomiędzy siłami globalizacji a lokalną działalnością gospodarczą.

Spółdzielnie są ważnym elementem mieszanej gospodarki rynkowej i dlatego ich interesy muszą być chronione i promowane na zasadzie niedyskryminacyjnej.

Przedsiębiorstwa spółdzielcze mają skłonność do wykazywania dużej wrażliwości na obowiązki socjalne. Ich podstawowym obowiązkiem jest dbałość o własnych członków, ale zdecentralizowany i demokratyczny charakter oznacza, że są mocno zakorzenione w społecznościach lokalnych i regionalnych i w swoich działaniach biorą pod uwagę prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej, kulturalno-oświatowej i socjalnej – z uwzględnieniem potrzeb lokalnych środowisk.

Spółdzielnia może działać niemal w każdej dziedzinie, jeżeli tylko skupia grupę osób – swoich członków o stosunkowo jednorodnych i wspólnych potrzebach.

2. Czym jest spółdzielnia?
Spółdzielnia jest przedsiębiorstwem takim samym jak każde inne, ale jest także przedsiębiorstwem, które istnieje bardziej po to, aby służyć potrzebom członków, którzy są jej właścicielami i sprawują nad nią kontrolę. Spółdzielnia nie jest stowarzyszeniem kapitału, lecz jest stowarzyszeniem ludzi. Podstawowe cechy spółdzielni to:

* możliwość swobodnego i dobrowolnego zrzeszania się i występowania ze spółdzielni
* demokratyczny system zarządzania; każdy członek spółdzielni ma jeden głos, decyzje podejmowane są przez większość, a wybierane organy spółdzielni są odpowiedzialne przed członkami
* równy, uczciwy i sprawiedliwy podział wyników gospodarczych.

3. Zalety i wady spółdzielni
Jednocząc swoich członków spółdzielnie mogą mieć przewagę nad innymi przedsiębiorstwami (spółkami), gdyż:

* interes członków daje większy margines tymczasowej adaptacji do trudności gospodarczych i innych
* demokratyczne podejmowanie decyzji może prowadzić do silniejszej własnej bazy kapitałowej
* nie dzielenie funduszu zasobowego w czasie trwania spółdzielni również może prowadzić do silniejszej bazy kapitałowej
* założenie spółdzielni nie jest uwarunkowane wysokością zgromadzonych środków finansowych
* zmniejszenie funduszu udziałowego nie prowadzi do upadłości spółdzielni
* użytkownicy spółdzielni są jej właścicielami. Spółdzielnia powinna mieć bezpośrednią informacje o potrzebach swoich członków, zmianach w ich postępowaniu, zwyczajach i oczekiwaniach
* mogą wykorzystywać zainteresowanie dużej grupy osób zaangażowanych do wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie spółdzielczym
* zwiększają motywację pracowników jako właścicieli
* możliwy jest ogólnie zrównoważony rozwój spółdzielni w obliczu nacisków zewnętrznych.

Główne wady formuły spółdzielczej przedstawiają się następująco:

* demokratyczne zasady sprawowania władzy mogą prowadzić do spowolnienia procesu decyzyjnego
* ograniczony dostęp do zwiększenia środków własnych może prowadzić do nadmiernego uzależnienia się od kapitału pożyczkowego – jeśli kapitał własny (członkowski) jest niewystarczający. Zasada jeden członek – jeden głos może zniechęcać kapitał wysokiego ryzyka, gdyż nie oferuje mu się współmiernego prawa głosu
* nastawienie członków może utrudniać dywersyfikacje produktów i usług w celu wykorzystania nowych możliwości, gdyż te mogą nie mieć związku z interesami członków
* duża baza członkowska może uniemożliwiać śledzenie na bieżąco potrzeb i interesów członków
* niski poziom zainteresowania członków działalnością spółdzielni gdy zainwestowane przez nich w spółdzielni kwoty są niewielkie
* łatwość wstępowania i występowania ze spółdzielni może zagrażać jej stabilności – w przypadku wystąpienia z niej dużej liczby członków aktywnych (np. w związku z przejściem na emeryturę)
* brak oceny działalności spółdzielni na rynkach kapitałowych. Udziały członkowskie nie są przedmiotem obrotu giełdowego i nie są zbywalne w innym systemie
* zastępowanie systemu demokracji bezpośredniej demokracja pośrednią, występującą w dużych spółdzielniach, w których walne zgromadzenie zastępowane jest zebraniem przedstawicieli. W systemie zarządzania tymi spółdzielniami zebrania grup członkowskich mają ograniczone uprawnienia sprowadzające się do uprawnień elekcyjnych i opiniowania bądź wnioskowania w sprawach, które są rozpatrywane przez zebrania przedstawicieli.

4. Kto może założyć spółdzielnię i w jakim celu
Spółdzielnia generalnie może być założona wtedy, gdy grupa osób fizycznych lub osób prawnych w liczbie nie mniejszej niż wynika to z przepisów prawa, cechuje się jednorodnymi potrzebami możliwymi do zaspokojenia we wspólnym, zorganizowanym działaniu mającym na celu zaspokojenie tych potrzeb.

Spółdzielnia może być założona także w celu przeciwdziałania niekorzystnym dla grupy osób stosunkom na rynku (np. spółdzielcza grupa producentów rolnych), a także w celu zapewnienia członkom wysokiej jakości produktów lub usług po uczciwych cenach (np. spółdzielnie konsumenckie).

W konkretnej sytuacji zorganizowanie spółdzielni może mieć na celu zagospodarowanie lokalnych surowców, którymi duży kapitał nie wykazuje zainteresowania, a także zapewnienie pracy osobom dotkniętym bezrobociem poprzez wypełnianie np. luki rynkowej w sferze usług dla ludności i gospodarstw domowych.

Spółdzielnie osób prawnych (drugiego stopnia) mogą być tworzone przez spółdzielnie osób fizycznych i inne firmy w celu zwiększenia siły rynkowej i konkurencyjności firm, będących ich członkami.

5. Zasady sprawowania władzy w spółdzielni
Spółdzielnia musi być taka, jaka jest potrzebna swoim członkom, musi być spółdzielnią członków. Członkowie spółdzielni w formie określonej w przepisach prawa i w statucie biorą udział w zarządzaniu spółdzielnia. Członek spółdzielni ma prawo współdecydowania o kierunkach rozwoju spółdzielni. Prawo to realizowane jest poprzez uczestniczenie w obradach walnego zgromadzenia lub zebrania grupy członkowskiej.
Zasada, zgodnie z którą jednemu członkowi przysługuje tylko jeden głos uniemożliwia zdominowanie procesu zarządzania przez pojedynczego współwłaściciela. Gwarantuje ona wszystkim członkom jednakowy wpływ na decyzje. Obligatoryjnymi organami każdej spółdzielni są:

* walne zgromadzenie członków
* rada nadzorcza
* zarząd.

W spółdzielni mogą być kreowane także inne organy, jak np. komitety członkowskie, rady osiedli itp., posiadające statutowo określony zakres uczestnictwa w procesie zarządzania. W spółdzielniach, w których walne zgromadzenie jest zastąpione zebraniem przedstawicieli, organem obligatoryjnym są zebrania grup członkowskich. Statut każdej spółdzielni powinien określać zasady kreowania organów przedstawicielskich i ich zakres umocowania w procesie zarządzania.

6. Kto może udzielić pomocy
W procesie zakładania spółdzielni pomocy merytorycznej (doradztwa, instruktażu) może – w ramach istniejących struktur spółdzielczych – udzielić:

* jedna z istniejących spółdzielni o charakterze podobnym do zakładanej
* właściwy spółdzielczy związek rewizyjny
* Krajowa Rada Spółdzielcza.
[...]
http://krs.org.pl/home.ph...id=138&poziom=1
 
   
TodoEko 
Starszy Bojownik


Wiek: 36
Dołączył: 29 Kwi 2010
Posty: 222
Skąd: PL
Wysłany: 2011-06-05, 00:06   

Spółdzielnia stanowi własność pracujących w niej osób, którzy organizują się, aby razem stworzyć warsztat pracy. Relacje między spółdzielcami łączą ze sobą pewne cechy relacji przedsiębiorca-pracownik. Spółdzielca z jednej strony wnosi swój wkład w powstanie spółdzielni i jest właścicielem swojego warsztatu pracy. Z drugiej strony podlega władzom spółdzielni, które podejmują decyzje w interesie jej członków.

W Polsce podczas tworzenia PRL wielu przedsiębiorstwom nadano formę spółdzielni. W rzeczywistości były one zarządzane przez funkcjonariuszy partyjnych, którzy nie liczyli się w żaden sposób ze zdaniem spółdzielców. Relacja w takim przedsiębiorstwie odpowiadała sytuacji pracodawcy i pracownika.
 
   
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  

Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group
Template TeskoGreen v 0.1 modified by Nasedo.
Strona wygenerowana w 0,07 sekundy. Zapytań do SQL: 10